SAMENLEVEN

1. Radios, TV en andere geluidsapparaturen mogen de buren niet storen. De stilte is van toepassing tussen 22 en 7 uur.

2. Het verkeer van motorvoertuigen is snachts verboden tussen 22 en 7 uur. Tussen 7 en 22 uur is het intern verkeer enkel in specifieke gevallen toegelaten.

3. Luide werken zoals maaien zijn zondags niet toegelaten. Op andere dagen moeten ze tussen 9 en 17 uur gebeuren

4. Onder dreiging van een boete moeten de honden altijd aan de leiband blijven en mogen ze het terrein niet vervuilen.

 

 

 

 

 

 

 

reglement camping parking sONTHAAL VAN BEZOEKERS

5. De bezoekers moeten hun wagen op de externe parking laten, behalve als ze de parking mogen gebruiken van de huurder, in zijn afwezigheid.

6. De bezoekers moeten zich bij aankomst inschrijven. In geval van vertraging word het tarief verdubbeld.

 

 

 

 

reglement camping vitesse sVEILIGHEID

7. Het is verboden sneller als 10km/uur op de site van de camping te rijden, onder de dreiging de wagen gedurende een bepaalde periode op de externe parking te moeten laten.

8. Houdvuur is strict verboden.

Het barbecue is enkel toegelaten :

  • met aangekochte houdkool
  • in een strikt respekt van de buren
  • onder de voorwaarde van een permanente toezicht.

9. Het stationeren van de wagens op de interne toegangswegen is verboden.

10. De tuinhusijes mogen niet dienen tot activiteiten of het deponeren van materiaal dat het brandgevaar of de gevolgen van een brand zouden kunnen vergroten.

11. De met gas, petroleum, stroom of andere energiebronnen funktionnerende keuken – en/of verwarmingsapparaturen moeten alle veiligheidsgaranties bieden. Zij moeten in een goed geluchte plek staan, op een stabiele bodem met weinig brandgevaar.

reglement camping securite feu s

12. Wat de gasinstallatie betreft :

  • zijn enkel twee gasflessen per caravan/staplaats toegelaten ;
  • moet de leiding onder de wagen uit metaal (koper) zijn tot een hoogte van 70 cm boven de grond om dierenschade te vermeiden ;
  • moet de leiding tussen gasfles een metaalleiding versterkt zijn ;
  • is het noodzakelijk de gasflessen stelselmatig te sluiten bij verlaten van de camping ;
  • moeten de gasfles en de installatie permanent toegangkelijk blijven, voor onderzoek.

 

 

 

 

reglement camping tri selectif sMILIEU

13. Alle caravans moeten aan de centrale waterzuiveringsinstallatie aangesloten zijn. De kosten zijn ten laste van de camper ; de leidingen moeten 30 cm onder bodemoppervlakte liggen. Volgens de plaats en de configuratie van de camping, kan de verbinding min of meer moeilijk zijn. Wij vragen voor het nodig begrip.

De campers die een persoonlijke toilet in hun wagen wensen te hebben, moeten een individuele septische put ten eigen kosten op hun plek plaatsen dat aan de normen ditaangaande beantwoordt. De septische put moet 30 cm onder bodemoppervlakte liggen, zo na mogelijk aan het verbindingspunt en met aarde moeten worden bedekt. De septische put moet aan de centrale leiding worden aangesloten om het afvalwater te lozen.

De individuele septische putten maken geen deel uit van de infrastruktuur van de camping, dus :

  • koopt de camping ze niet terug bij verlaten.
  • moet de camper op eigen kosten zijn septische put onderhouden en als nodig laten legen.

14. Afval, vuilnis et andere resten moeten worden gesorteerd vooral ze in de containers worden gegooiet (glas, keukenafval en andere). De containers zijn nu per kamera in het oog gehouden om alle overdaden te kunnen identificeren.

15. De chemische toiletten mogen enkel op de daartoe voorziene plekken worden geruimd. Deze plekken mogen voor niets anderes worden gebruikt.

 

 

reglement camping chien sBEZETTING VAN DE STAPLAATS

16. Op een normale plek mag de hele bodemoppervlakte van de caravan en de voortent niet 40m² overschrijden.

17. Iedere verhoogde bijcontructie, fix of afbouwbaar zoals terras, bijstruktuur, loggia, balustrade of windafscherming die niet deel uitmaakt van de voortent, is verboden.

18. Per plek mag er één opruimkast (huisje) in donkergroen en/of wit metaal geplaatst worden waarvan de bodemoppervlakte , dakuitsteking inbegrepen, niet 4 m² mag overschrijden, en zijn hoogte niet 2,25 m. ; de wanden moeten vertikaal zijn zonder enige opening behalve de toegangsdeur ; het dak bestaat uit twee hellingen van dezelfde neiging tussen 15 en 35°, de uitstekingen zijn strikt beperkt ter bescherming van de wanden ; de zichtbare verankering in de bodem mag niet 10 cm overschrijden.

19. Iedere caravan moet in zijn conceptie en bestemming een permanent mobiliteitskarakter behouden ; daarom mogen wielen en trekdeichsel niet worden afgemonteert.

20. De minimale bodemafstand tussen twee caravans bedraagt 4 m.

21. Op iedere plek mag er maar één caravan.

 

 

reglement camping tondre sOMHEINING VAN DE STAPLAATS

22. De voorkeur gaat na geen omheining te hebben.

Enkel zijn omheiningen uit houd toegelaten met een dwaarsligger van standaard maat volgens tekening 1 (mededelingenbord cafetaria).

Als het houden van een hond gewenst is, gaat de voorkeur na een omheinde ruimte van 6,25 m² met twee dwaarsliggers volgens tekening 2 : lengte van de dwaarsliggers : 2,5 m, breedte van 8 cm, lengte van de palen : 1,2m, diameter van 8 cm, te koop bij zagerij Müller.

Als de hele plek als omheinde ruimte voor de hond gewenst is, moet de hele omheining tekening 2 respekteren. Daarbovenop moet de binnentralie worden verborgen door een buitenplantenhaag van 70 cm hoogte.

Iedere omheining inklusiev de buitenhaag moet minimaal 1,2 m van de weg zijn.

De omheiningen moeten jaarlijks worden onderhouden.

 

reglement camping nettoyage sONDERHOUD STAPLAATS

23. Het onderhoud van de staplaats is van de verantwoordelijkheid van de camper met een eerste maaien begin mei en dan alle 15 dagen/3 weken volgens de groei tot 15 november. Het onderhoud beinhoudt het onderhouden en afwassen van de caravan (eventueel te herschilderen), de voortent, het tuinhuisje (eventueel te herschilderen), de eventuele grintplekken tegen iedere grasgroei, de omheining zoals de borduren tot de toegangsweg. Het is een vraag van respekt tegenover de campinggemeenschap die een proper, goed onderhouden en aangename camping wenst.

24. De campingleiding mag altijd op eigen initiatief de staplaats en caravan laten onderhouden op kosten van de camper. Met het oog hierop mag ze de camper naar believen een jaarlijkse provisie vragen tot 300 EUR, te betalen samen met de jaarafrekening, met dezelfde gevolgen bij nietbetaling.

 

reglement camping infraction sOVERTREDING

Bovenop de specifieke maatregelen die in de interne regeling zijn voorzien, kan het overtreden van de interne regelingen naar believen ook tot geldboetes door de beheerders voeren (snelheid, fuur, hond, afval)